Cemeteries and Headstones in Việt Nam


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMo_AnnaDinhThiHa_1.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHa_1.jpg
 
    Đinh Thị Hạ (Anna) (d. 22 May 2005)
 
BiaMo_AnnaDinhThiHa_2.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHa_2.jpg
 
    Đinh Thị Hạ (Anna) (d. 22 May 2005)
 
BiaMo_AnnaDinhThiHoan.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHoan.jpg
 
    Đinh Thị Hoan (Anna) (d. Mar 1932)
 
BiaMo_AnnaDinhThiTan_1.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiTan_1.jpg
 
    Đinh Thị Tần (Anna) (d. 6 May 1979)
 
BiaMo_AnnaDinhThiTan_2.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiTan_2.jpg
 
    Đinh Thị Tần (Anna) (d. 6 May 1979)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_1.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_1.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Tuyết (Anna) (d. 19 Oct 2008)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_2.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Tuyết (Anna) (d. 19 Oct 2008)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_01.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị BÆ¡n, Anna (d. 11 Mar 2010)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_02.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị BÆ¡n, Anna (d. 11 Mar 2010)
Đinh Tích (Phanxicô Xavie) (d. Sep 1942)
Đinh Thị Hợp (chết) (d. 1943)
Đinh Thị Hoan (Anna) (d. Mar 1932)
Đinh Văn Mẫn (Gioan Baotixita) (d. 20 Aug 1994)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_1.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_1.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Kiều (Anna) (d. 23 Sep 1975)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_2.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Kiều (Anna) (d. 23 Sep 1975)
 
BiaMo_AnnaTranThiLai_01.jpg
BiaMo_AnnaTranThiLai_01.jpg
 
    Trần Thị Lài (d. 1 Apr 2001)
 
BiaMo_AnnaTranThiLai_02.jpg
BiaMo_AnnaTranThiLai_02.jpg
 
    Trần Thị Lài (d. 1 Apr 2001)
 
BiaMo_AnnaTranThiTan.jpg
BiaMo_AnnaTranThiTan.jpg
 
    Trần Thị Tấn (Anna) (d. 6 Nov 1990)
 
BiaMo_DinhTinhBinh_1.jpg
BiaMo_DinhTinhBinh_1.jpg
 
    Đinh TÄ©nh Bình (Phanxicô Xaviê) (d. 23 Jan 1999)
 
BiaMo_DinhTinhBinh_2.JPG
BiaMo_DinhTinhBinh_2.JPG
 
    Đinh TÄ©nh Bình (Phanxicô Xaviê) (d. 23 Jan 1999)
 
BiaMo_GBDinhVanAn.jpg
BiaMo_GBDinhVanAn.jpg
 
    Đinh Văn An (Gioan Baotixita), Đinh TÆ° (d. 12 Mar 1954)
 
BiaMo_GioanBaotixitaDinhVanMan.jpg
BiaMo_GioanBaotixitaDinhVanMan.jpg
 
    Đinh Văn Mẫn (Gioan Baotixita) (d. 20 Aug 1994)
 
BiaMo_LeVanBao_1.jpg
BiaMo_LeVanBao_1.jpg
 
    Lê Văn Bảo, Phêrô (d. 8 Sep 1964)
 
BiaMo_LeVanBao_2.jpg
BiaMo_LeVanBao_2.jpg
 
    Lê Văn Bảo, Phêrô (d. 8 Sep 1964)
 
BiaMo_MariaVuThiLuong.jpg
BiaMo_MariaVuThiLuong.jpg
 
    VÅ© Thị LÆ°Æ¡ng, Maria (d. 02 Dec 2005)
 
BiaMo_OBDinhVanAn-VuThiLuong.jpg
BiaMo_OBDinhVanAn-VuThiLuong.jpg
 
    VÅ© Thị LÆ°Æ¡ng, Maria (d. 02 Dec 2005)
Đinh Văn An (Gioan Baotixita), Đinh Tư (d. 12 Mar 1954)
 
BiaMo_OBDinhVanQuy_1.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_1.jpg
 
    Lê Thị Sen (Anna) (d. 30 Aug 2006)
Đinh Văn Quy, Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Đinh Bàng (d. 11 Dec 1970)
 
BiaMo_OBDinhVanQuy_2.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_2.jpg
 
    Lê Thị Sen (Anna) (d. 30 Aug 2006)
Đinh Văn Quy, Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Đinh Bàng (d. 11 Dec 1970)
 
BiaMo_OBDinhVanQuy_3.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_3.jpg
 
    Lê Thị Sen (Anna) (d. 30 Aug 2006)
 
BiaMo_OBNgoHongPhuong_1.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_1.jpg
 
    Ngô Hồng Phượng (Phanxicô Xaviê) (d. 13 May 2007)
Đinh Thị Quang (Anna) (d. 28 May 1993)
 
BiaMo_OBNgoHongPhuong_2.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_2.jpg
 
    Ngô Hồng Phượng (Phanxicô Xaviê) (d. 13 May 2007)
Đinh Thị Quang (Anna) (d. 28 May 1993)
 
BiaMo_OBNgoHongPhuong_3.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_3.jpg
 
    Ngô Hồng Phượng (Phanxicô Xaviê) (d. 13 May 2007)
Đinh Thị Quang (Anna) (d. 28 May 1993)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_01.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_01.jpg
 
    Đinh Huỳnh Lục (Phanxicô Xaviê) (d. 15 Nov 1992)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_02.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_02.jpg
 
    Đinh Huỳnh Lục (Phanxicô Xaviê) (d. 15 Nov 1992)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_1.jpg
 
    Đinh Nho (Phanxicô Xaviê) (d. 19 Jul 2006)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_2.jpg
 
    Trần Thị Tấn (Anna) (d. 6 Nov 1990)
Đinh Nhan
Đinh Nho (Phanxicô Xaviê) (d. 19 Jul 2006)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_1.jpg
 
    Đinh Thái Hiếu (Phanxicô Xavie) (d. 20 Feb 2003)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_2.jpg
 
    Đinh Thái Hiếu (Phanxicô Xavie) (d. 20 Feb 2003)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhTich.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhTich.jpg
 
    Đinh Tích (Phanxicô Xavie) (d. Sep 1942)
 
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_1.jpg
 
    Nguyá»…n VÄ©nh Thiết (Phanxicô Xaviê) (d. 9 Mar 2011)
 
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_2.jpg
 
    Nguyá»…n VÄ©nh Thiết (Phanxicô Xaviê) (d. 9 Mar 2011)
Nguyễn Đức Khanh (Phêrô) (d. 29 Dec 1976)
 
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_1.jpg
 
    VÅ© Đức Quảng (Phanxicô Xavie) (d. 26 Feb 2000)
 
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_2.jpg
 
    VÅ© Đức Quảng (Phanxicô Xavie) (d. 26 Feb 2000)
 
BiaMo_PheroLuongTou_1.jpg
BiaMo_PheroLuongTou_1.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Tợu, Phanxicô (d. 16 Jul 1986)
 
BiaMo_PheroLuongTou_2.jpg
BiaMo_PheroLuongTou_2.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Tợu, Phanxicô (d. 16 Jul 1986)
 
BiaMo_PheroNguyenDucKhanh.jpg
BiaMo_PheroNguyenDucKhanh.jpg
 
    Nguyá»…n Đức Khanh (Phêrô) (d. 29 Dec 1976)
 
BiaMo_TeresaDinhThiHop.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiHop.jpg
 
    Đinh Thị Hợp (chết) (d. 1943)
 
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_1.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_1.jpg
 
    Đinh Thị Luân (Têrêsa) (d. 28 Jan 2010)
 
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_2.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_2.jpg
 
    Đinh Thị Luân (Têrêsa) (d. 28 Jan 2010)
 
DinhThiTho_NghiLoc_2.jpg
DinhThiTho_NghiLoc_2.jpg
 
    Đinh Thị Thọ (Anna) (d. 7 Jul 1969)
 
DinhThiTho_NghiLoc_3.jpg
DinhThiTho_NghiLoc_3.jpg
 
    Đinh Thị Thọ (Anna) (d. 7 Jul 1969)
Đinh Văn Tiêu (d. 1960)
 
DinhThiTrieu_NghiLoc_2.jpg
DinhThiTrieu_NghiLoc_2.jpg
 
    Đinh Thị Triều (bà Biểu) (Anna) (d. 30 Nov 1998)
 
DinhThiYen_NghiLoc_2.jpg
DinhThiYen_NghiLoc_2.jpg
 
    Đinh Thị Yên (con) (d. 24 Nov 2004)
 
DinhThiYen_NghiLoc_3.jpg
DinhThiYen_NghiLoc_3.jpg
 
    Đinh Thị Yên (con) (d. 24 Nov 2004)
 

1 2 Next»


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
DoanThiTam-BenTre_01.jpg
DoanThiTam-BenTre_01.jpg
 
    Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)
 
DoanThiTam-BenTre_02.jpg
DoanThiTam-BenTre_02.jpg
 
    Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)
 
NguyenNgocDinh-BenTre_01.jpg
NguyenNgocDinh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Dinh (d. 19 Sep 1985)
 
NguyenNgocDinh-BenTre_02.jpg
NguyenNgocDinh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Dinh (d. 19 Sep 1985)
 
NguyenNgocGam-BenTre_01.jpg
NguyenNgocGam-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Gẫm (Bernard) (d. 2 Sep 1991)
 
NguyenNgocGam-BenTre_02.jpg
NguyenNgocGam-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Gẫm (Bernard) (d. 2 Sep 1991)
 
NguyenNgocLong-BenTre_01.jpg
NguyenNgocLong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
 
NguyenNgocLong-BenTre_02.jpg
NguyenNgocLong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
 
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_01.jpg
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Nguyệt (d. 11 Aug 2004)
 
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_02.jpg
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Nguyệt (d. 11 Aug 2004)
 
NguyenThiHanh-BenTre_01.jpg
NguyenThiHanh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Hạnh (d. 3 Apr 1999)
 
NguyenThiHanh-BenTre_02.jpg
NguyenThiHanh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Hạnh (d. 3 Apr 1999)
 
NguyenThiMinh-BenTre_01.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiMinh-BenTre_02.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiMinh-BenTre_03.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_03.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiToHuong-BenTre_01.jpg
NguyenThiToHuong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Tố HÆ°Æ¡ng (Susan) (d. 13 Oct 2011)
 
NguyenThiToHuong-BenTre_02.jpg
NguyenThiToHuong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Tố HÆ°Æ¡ng (Susan) (d. 13 Oct 2011)
 
NguyenThiTrong-BenTre_01.jpg
NguyenThiTrong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Trọng (Annes) (d. 19 Apr 2001)
 
NguyenThiTrong-BenTre_02.jpg
NguyenThiTrong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Trọng (Annes) (d. 19 Apr 2001)
 
OBNguyenNgocLong_BenTre.jpg
OBNguyenNgocLong_BenTre.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)
 


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMo_NguyenVanHap_1.jpg
BiaMo_NguyenVanHap_1.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong
 
DangThiTich_BenTre_2.jpg
DangThiTich_BenTre_2.jpg
 
    Đặng Thị Tích (d. 10 Jan 1978)
 
HuynhThiKiem-BenTre_1.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_1.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
HuynhThiKiem-BenTre_2.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_2.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
HuynhThiKiem-BenTre_3.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_3.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
NguyenDuyHiep-No.jpg
NguyenDuyHiep-No.jpg
 
    Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong
 
NguyenNgocTam_BenTre.jpg
NguyenNgocTam_BenTre.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Tám (mất sá»›m)
 
NguyenThanhLiem-BenTre_2.jpg
NguyenThanhLiem-BenTre_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thanh Liêm (d. 18 Jan 1988)
 
NguyenVanNgan-BenTre_2.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_2.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_3.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_3.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_4.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_4.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_5.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_5.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
Nguyễn Thanh Liêm (d. 18 Jan 1988)
Nguyễn Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
Đặng Thị Tích (d. 10 Jan 1978)
 


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMo_DoThiHue_1.jpg
BiaMo_DoThiHue_1.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_2.jpg
BiaMo_DoThiHue_2.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_3.jpg
BiaMo_DoThiHue_3.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_4.jpg
BiaMo_DoThiHue_4.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_LuongDuyCan_1.jpg
BiaMo_LuongDuyCan_1.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
 
BiaMo_LuongDuyCan_2.jpg
BiaMo_LuongDuyCan_2.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
 
BiaMo_NguyenThiThu_1.jpg
BiaMo_NguyenThiThu_1.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Thu (d. 1884)
 
BiaMo_NguyenThiThu_2.jpg
BiaMo_NguyenThiThu_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Thu (d. 1884)
 
BiaMo_NguyenVanChieu_1.jpg
BiaMo_NguyenVanChieu_1.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_NguyenVanChieu_2.jpg
BiaMo_NguyenVanChieu_2.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_OBNguyenVanChieu.jpg
BiaMo_OBNguyenVanChieu.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
Nguyễn Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tộc Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_TranThiNgan_1.jpg
BiaMo_TranThiNgan_1.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)
 
BiaMo_TranThiNgan_2.jpg
BiaMo_TranThiNgan_2.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)
 
BiaMo_TranThiNgan_3.jpg
BiaMo_TranThiNgan_3.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)
 


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMoOBDoTanTrong.jpg
BiaMoOBDoTanTrong.jpg
 
    Huỳnh Thị Giỏi (d. 20 Dec 1996)
Đỗ Tấn Trọng (Quì) (d. 31 Mar 1984)
 
BiaMo_DoTanThan_1.jpg
BiaMo_DoTanThan_1.jpg
 
    Đỗ Tấn Thận (d. 1933)
 
BiaMo_DoTanThan_2.jpg
BiaMo_DoTanThan_2.jpg
 
    Đỗ Tấn Thận (d. 1933)
 
BiaMo_OBDoTanThan.jpg
BiaMo_OBDoTanThan.jpg
 
    Phan Thị Tiết (d. 11 Feb 2000)
Đỗ Tấn Thận (d. 1933)
 
BiaMo_PhanThiTiet_1.jpg
BiaMo_PhanThiTiet_1.jpg
 
    Phan Thị Tiết (d. 11 Feb 2000)
 
BiaMo_PhanThiTiet_2.jpg
BiaMo_PhanThiTiet_2.jpg
 
    Phan Thị Tiết (d. 11 Feb 2000)
 
DoTanTong_1.jpg
DoTanTong_1.jpg
 
    Đỗ Tấn Tông (d. 17 Dec 2000)
 
DoTanTong_2.jpg
DoTanTong_2.jpg
 
    Đỗ Tấn Tông (d. 17 Dec 2000)
 
DoTanTong_3.jpg
DoTanTong_3.jpg
 
    Đỗ Tấn Tông (d. 17 Dec 2000)
 
DoTanTrong-Qui_LongTri_1.jpg
DoTanTrong-Qui_LongTri_1.jpg
 
    Đỗ Tấn Trọng (Quì) (d. 31 Mar 1984)
 
DoThiXinh_1.jpg
DoThiXinh_1.jpg
 
    Đỗ Thị Xinh (d. 21 Jul 1949)
 
DoThiXinh_2.jpg
DoThiXinh_2.jpg
 
    Đỗ Thị Xinh (d. 21 Jul 1949)
 
HuynhThiGioi-LongTri_1.jpg
HuynhThiGioi-LongTri_1.jpg
 
    Huỳnh Thị Giỏi (d. 20 Dec 1996)
 
NguyenThiNhung-DieuHue_1.jpg
NguyenThiNhung-DieuHue_1.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Nhung (d. 22 Aug 2011)
 
NguyenThiNhung-DieuHue_2.jpg
NguyenThiNhung-DieuHue_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Nhung (d. 22 Aug 2011)
 
NguyenThiNhung-DieuHue_3.jpg
NguyenThiNhung-DieuHue_3.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Nhung (d. 22 Aug 2011)
 
Đỗ Tấn Thận
Đỗ Tấn Thận
 
    Đỗ Tấn Thận (d. 1933)