Cemeteries and Headstones in Bến Tre, Việt Nam


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
DoanThiTam-BenTre_01.jpg
DoanThiTam-BenTre_01.jpg
 
    Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)
 
DoanThiTam-BenTre_02.jpg
DoanThiTam-BenTre_02.jpg
 
    Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)
 
NguyenNgocDinh-BenTre_01.jpg
NguyenNgocDinh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Dinh (d. 19 Sep 1985)
 
NguyenNgocDinh-BenTre_02.jpg
NguyenNgocDinh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Dinh (d. 19 Sep 1985)
 
NguyenNgocGam-BenTre_01.jpg
NguyenNgocGam-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Gẫm (Bernard) (d. 2 Sep 1991)
 
NguyenNgocGam-BenTre_02.jpg
NguyenNgocGam-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Gẫm (Bernard) (d. 2 Sep 1991)
 
NguyenNgocLong-BenTre_01.jpg
NguyenNgocLong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
 
NguyenNgocLong-BenTre_02.jpg
NguyenNgocLong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
 
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_01.jpg
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Nguyệt (d. 11 Aug 2004)
 
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_02.jpg
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Nguyệt (d. 11 Aug 2004)
 
NguyenThiHanh-BenTre_01.jpg
NguyenThiHanh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Hạnh (d. 3 Apr 1999)
 
NguyenThiHanh-BenTre_02.jpg
NguyenThiHanh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Hạnh (d. 3 Apr 1999)
 
NguyenThiMinh-BenTre_01.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiMinh-BenTre_02.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiMinh-BenTre_03.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_03.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiToHuong-BenTre_01.jpg
NguyenThiToHuong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Tố HÆ°Æ¡ng (Susan) (d. 13 Oct 2011)
 
NguyenThiToHuong-BenTre_02.jpg
NguyenThiToHuong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Tố HÆ°Æ¡ng (Susan) (d. 13 Oct 2011)
 
NguyenThiTrong-BenTre_01.jpg
NguyenThiTrong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Trọng (Annes) (d. 19 Apr 2001)
 
NguyenThiTrong-BenTre_02.jpg
NguyenThiTrong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Trọng (Annes) (d. 19 Apr 2001)
 
OBNguyenNgocLong_BenTre.jpg
OBNguyenNgocLong_BenTre.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)
 


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMo_NguyenVanHap_1.jpg
BiaMo_NguyenVanHap_1.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong
 
DangThiTich_BenTre_2.jpg
DangThiTich_BenTre_2.jpg
 
    Đặng Thị Tích (d. 10 Jan 1978)
 
HuynhThiKiem-BenTre_1.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_1.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
HuynhThiKiem-BenTre_2.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_2.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
HuynhThiKiem-BenTre_3.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_3.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
NguyenDuyHiep-No.jpg
NguyenDuyHiep-No.jpg
 
    Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong
 
NguyenNgocTam_BenTre.jpg
NguyenNgocTam_BenTre.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Tám (mất sá»›m)
 
NguyenThanhLiem-BenTre_2.jpg
NguyenThanhLiem-BenTre_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thanh Liêm (d. 18 Jan 1988)
 
NguyenVanNgan-BenTre_2.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_2.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_3.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_3.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_4.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_4.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_5.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_5.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
Nguyễn Thanh Liêm (d. 18 Jan 1988)
Nguyễn Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
Đặng Thị Tích (d. 10 Jan 1978)
 


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMo_DoThiHue_1.jpg
BiaMo_DoThiHue_1.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_2.jpg
BiaMo_DoThiHue_2.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_3.jpg
BiaMo_DoThiHue_3.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_4.jpg
BiaMo_DoThiHue_4.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_LuongDuyCan_1.jpg
BiaMo_LuongDuyCan_1.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
 
BiaMo_LuongDuyCan_2.jpg
BiaMo_LuongDuyCan_2.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
 
BiaMo_NguyenThiThu_1.jpg
BiaMo_NguyenThiThu_1.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Thu (d. 1884)
 
BiaMo_NguyenThiThu_2.jpg
BiaMo_NguyenThiThu_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Thu (d. 1884)
 
BiaMo_NguyenVanChieu_1.jpg
BiaMo_NguyenVanChieu_1.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_NguyenVanChieu_2.jpg
BiaMo_NguyenVanChieu_2.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_OBNguyenVanChieu.jpg
BiaMo_OBNguyenVanChieu.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
Nguyễn Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tộc Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_TranThiNgan_1.jpg
BiaMo_TranThiNgan_1.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)
 
BiaMo_TranThiNgan_2.jpg
BiaMo_TranThiNgan_2.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)
 
BiaMo_TranThiNgan_3.jpg
BiaMo_TranThiNgan_3.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)