Cemeteries and Headstones in Từ Đường Ấp 3 Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMo_DoThiHue_1.jpg
BiaMo_DoThiHue_1.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_2.jpg
BiaMo_DoThiHue_2.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_3.jpg
BiaMo_DoThiHue_3.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_DoThiHue_4.jpg
BiaMo_DoThiHue_4.jpg
 
    Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) (d. 9 Aug 2012)
 
BiaMo_LuongDuyCan_1.jpg
BiaMo_LuongDuyCan_1.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
 
BiaMo_LuongDuyCan_2.jpg
BiaMo_LuongDuyCan_2.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
 
BiaMo_NguyenThiThu_1.jpg
BiaMo_NguyenThiThu_1.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Thu (d. 1884)
 
BiaMo_NguyenThiThu_2.jpg
BiaMo_NguyenThiThu_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Thu (d. 1884)
 
BiaMo_NguyenVanChieu_1.jpg
BiaMo_NguyenVanChieu_1.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_NguyenVanChieu_2.jpg
BiaMo_NguyenVanChieu_2.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_OBNguyenVanChieu.jpg
BiaMo_OBNguyenVanChieu.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Duy Cần (d. 26 May 1994)
Nguyễn Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tộc Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong (d. 10 Mar 1998)
 
BiaMo_TranThiNgan_1.jpg
BiaMo_TranThiNgan_1.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)
 
BiaMo_TranThiNgan_2.jpg
BiaMo_TranThiNgan_2.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)
 
BiaMo_TranThiNgan_3.jpg
BiaMo_TranThiNgan_3.jpg
 
    Trần Thị Ngân (d. 13 Sep 1930)