Cemeteries and Headstones in Ấp 3 Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMo_NguyenVanHap_1.jpg
BiaMo_NguyenVanHap_1.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong
 
DangThiTich_BenTre_2.jpg
DangThiTich_BenTre_2.jpg
 
    Đặng Thị Tích (d. 10 Jan 1978)
 
HuynhThiKiem-BenTre_1.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_1.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
HuynhThiKiem-BenTre_2.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_2.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
HuynhThiKiem-BenTre_3.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_3.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
 
NguyenDuyHiep-No.jpg
NguyenDuyHiep-No.jpg
 
    Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong
 
NguyenNgocTam_BenTre.jpg
NguyenNgocTam_BenTre.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Tám (mất sá»›m)
 
NguyenThanhLiem-BenTre_2.jpg
NguyenThanhLiem-BenTre_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thanh Liêm (d. 18 Jan 1988)
 
NguyenVanNgan-BenTre_2.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_2.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_3.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_3.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_4.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_4.jpg
 
    Nguyá»…n Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
 
NguyenVanNgan-BenTre_5.jpg
NguyenVanNgan-BenTre_5.jpg
 
    Huỳnh Thị Kiểm (d. 24 Mar 1922)
Nguyễn Thanh Liêm (d. 18 Jan 1988)
Nguyễn Văn Ngạn (d. 9 Jan 1926)
Đặng Thị Tích (d. 10 Jan 1978)