Cemeteries and Headstones in Ấp 1 Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
DoanThiTam-BenTre_01.jpg
DoanThiTam-BenTre_01.jpg
 
    Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)
 
DoanThiTam-BenTre_02.jpg
DoanThiTam-BenTre_02.jpg
 
    Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)
 
NguyenNgocDinh-BenTre_01.jpg
NguyenNgocDinh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Dinh (d. 19 Sep 1985)
 
NguyenNgocDinh-BenTre_02.jpg
NguyenNgocDinh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Dinh (d. 19 Sep 1985)
 
NguyenNgocGam-BenTre_01.jpg
NguyenNgocGam-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Gẫm (Bernard) (d. 2 Sep 1991)
 
NguyenNgocGam-BenTre_02.jpg
NguyenNgocGam-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Gẫm (Bernard) (d. 2 Sep 1991)
 
NguyenNgocLong-BenTre_01.jpg
NguyenNgocLong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
 
NguyenNgocLong-BenTre_02.jpg
NguyenNgocLong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
 
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_01.jpg
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Nguyệt (d. 11 Aug 2004)
 
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_02.jpg
NguyenThiAnhNguyet-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Nguyệt (d. 11 Aug 2004)
 
NguyenThiHanh-BenTre_01.jpg
NguyenThiHanh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Hạnh (d. 3 Apr 1999)
 
NguyenThiHanh-BenTre_02.jpg
NguyenThiHanh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Hạnh (d. 3 Apr 1999)
 
NguyenThiMinh-BenTre_01.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiMinh-BenTre_02.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiMinh-BenTre_03.jpg
NguyenThiMinh-BenTre_03.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Minh (d. 30 Aug 1978)
 
NguyenThiToHuong-BenTre_01.jpg
NguyenThiToHuong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Tố HÆ°Æ¡ng (Susan) (d. 13 Oct 2011)
 
NguyenThiToHuong-BenTre_02.jpg
NguyenThiToHuong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Tố HÆ°Æ¡ng (Susan) (d. 13 Oct 2011)
 
NguyenThiTrong-BenTre_01.jpg
NguyenThiTrong-BenTre_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Trọng (Annes) (d. 19 Apr 2001)
 
NguyenThiTrong-BenTre_02.jpg
NguyenThiTrong-BenTre_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Trọng (Annes) (d. 19 Apr 2001)
 
OBNguyenNgocLong_BenTre.jpg
OBNguyenNgocLong_BenTre.jpg
 
    Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (d. 10 Mar 1971)
Đoàn Thị Tám (d. 23 May 1974)