Cemeteries and Headstones in Vinh Châu, Bình Giả, Châu Đức, Bà Rịa VÅ©ng Tàu, Việt Nam


 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
BiaMo_AnnaDinhThiHa_1.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHa_1.jpg
 
    Đinh Thị Hạ (Anna) (d. 22 May 2005)
 
BiaMo_AnnaDinhThiHa_2.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHa_2.jpg
 
    Đinh Thị Hạ (Anna) (d. 22 May 2005)
 
BiaMo_AnnaDinhThiHoan.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiHoan.jpg
 
    Đinh Thị Hoan (Anna) (d. Mar 1932)
 
BiaMo_AnnaDinhThiTan_1.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiTan_1.jpg
 
    Đinh Thị Tần (Anna) (d. 6 May 1979)
 
BiaMo_AnnaDinhThiTan_2.jpg
BiaMo_AnnaDinhThiTan_2.jpg
 
    Đinh Thị Tần (Anna) (d. 6 May 1979)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_1.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_1.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Tuyết (Anna) (d. 19 Oct 2008)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_2.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiAnhTuyet_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Ánh Tuyết (Anna) (d. 19 Oct 2008)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_01.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_01.jpg
 
    Nguyá»…n Thị BÆ¡n, Anna (d. 11 Mar 2010)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_02.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiBon_02.jpg
 
    Nguyá»…n Thị BÆ¡n, Anna (d. 11 Mar 2010)
Đinh Tích (Phanxicô Xavie) (d. Sep 1942)
Đinh Thị Hợp (chết) (d. 1943)
Đinh Thị Hoan (Anna) (d. Mar 1932)
Đinh Văn Mẫn (Gioan Baotixita) (d. 20 Aug 1994)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_1.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_1.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Kiều (Anna) (d. 23 Sep 1975)
 
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_2.jpg
BiaMo_AnnaNguyenThiKieu_2.jpg
 
    Nguyá»…n Thị Kiều (Anna) (d. 23 Sep 1975)
 
BiaMo_AnnaTranThiLai_01.jpg
BiaMo_AnnaTranThiLai_01.jpg
 
    Trần Thị Lài (d. 1 Apr 2001)
 
BiaMo_AnnaTranThiLai_02.jpg
BiaMo_AnnaTranThiLai_02.jpg
 
    Trần Thị Lài (d. 1 Apr 2001)
 
BiaMo_AnnaTranThiTan.jpg
BiaMo_AnnaTranThiTan.jpg
 
    Trần Thị Tấn (Anna) (d. 6 Nov 1990)
 
BiaMo_DinhTinhBinh_1.jpg
BiaMo_DinhTinhBinh_1.jpg
 
    Đinh TÄ©nh Bình (Phanxicô Xaviê) (d. 23 Jan 1999)
 
BiaMo_DinhTinhBinh_2.JPG
BiaMo_DinhTinhBinh_2.JPG
 
    Đinh TÄ©nh Bình (Phanxicô Xaviê) (d. 23 Jan 1999)
 
BiaMo_GBDinhVanAn.jpg
BiaMo_GBDinhVanAn.jpg
 
    Đinh Văn An (Gioan Baotixita), Đinh TÆ° (d. 12 Mar 1954)
 
BiaMo_GioanBaotixitaDinhVanMan.jpg
BiaMo_GioanBaotixitaDinhVanMan.jpg
 
    Đinh Văn Mẫn (Gioan Baotixita) (d. 20 Aug 1994)
 
BiaMo_LeVanBao_1.jpg
BiaMo_LeVanBao_1.jpg
 
    Lê Văn Bảo, Phêrô (d. 8 Sep 1964)
 
BiaMo_LeVanBao_2.jpg
BiaMo_LeVanBao_2.jpg
 
    Lê Văn Bảo, Phêrô (d. 8 Sep 1964)
 
BiaMo_MariaVuThiLuong.jpg
BiaMo_MariaVuThiLuong.jpg
 
    VÅ© Thị LÆ°Æ¡ng, Maria (d. 02 Dec 2005)
 
BiaMo_OBDinhVanAn-VuThiLuong.jpg
BiaMo_OBDinhVanAn-VuThiLuong.jpg
 
    VÅ© Thị LÆ°Æ¡ng, Maria (d. 02 Dec 2005)
Đinh Văn An (Gioan Baotixita), Đinh Tư (d. 12 Mar 1954)
 
BiaMo_OBDinhVanQuy_1.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_1.jpg
 
    Lê Thị Sen (Anna) (d. 30 Aug 2006)
Đinh Văn Quy, Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Đinh Bàng (d. 11 Dec 1970)
 
BiaMo_OBDinhVanQuy_2.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_2.jpg
 
    Lê Thị Sen (Anna) (d. 30 Aug 2006)
Đinh Văn Quy, Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Đinh Bàng (d. 11 Dec 1970)
 
BiaMo_OBDinhVanQuy_3.jpg
BiaMo_OBDinhVanQuy_3.jpg
 
    Lê Thị Sen (Anna) (d. 30 Aug 2006)
 
BiaMo_OBNgoHongPhuong_1.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_1.jpg
 
    Ngô Hồng Phượng (Phanxicô Xaviê) (d. 13 May 2007)
Đinh Thị Quang (Anna) (d. 28 May 1993)
 
BiaMo_OBNgoHongPhuong_2.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_2.jpg
 
    Ngô Hồng Phượng (Phanxicô Xaviê) (d. 13 May 2007)
Đinh Thị Quang (Anna) (d. 28 May 1993)
 
BiaMo_OBNgoHongPhuong_3.jpg
BiaMo_OBNgoHongPhuong_3.jpg
 
    Ngô Hồng Phượng (Phanxicô Xaviê) (d. 13 May 2007)
Đinh Thị Quang (Anna) (d. 28 May 1993)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_01.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_01.jpg
 
    Đinh Huỳnh Lục (Phanxicô Xaviê) (d. 15 Nov 1992)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_02.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhHuynhLuc_02.jpg
 
    Đinh Huỳnh Lục (Phanxicô Xaviê) (d. 15 Nov 1992)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_1.jpg
 
    Đinh Nho (Phanxicô Xaviê) (d. 19 Jul 2006)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhNho_2.jpg
 
    Trần Thị Tấn (Anna) (d. 6 Nov 1990)
Đinh Nhan
Đinh Nho (Phanxicô Xaviê) (d. 19 Jul 2006)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_1.jpg
 
    Đinh Thái Hiếu (Phanxicô Xavie) (d. 20 Feb 2003)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_2.jpg
 
    Đinh Thái Hiếu (Phanxicô Xavie) (d. 20 Feb 2003)
 
BiaMo_PhanxicoXavieDinhTich.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhTich.jpg
 
    Đinh Tích (Phanxicô Xavie) (d. Sep 1942)
 
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_1.jpg
 
    Nguyá»…n VÄ©nh Thiết (Phanxicô Xaviê) (d. 9 Mar 2011)
 
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_2.jpg
 
    Nguyá»…n VÄ©nh Thiết (Phanxicô Xaviê) (d. 9 Mar 2011)
Nguyễn Đức Khanh (Phêrô) (d. 29 Dec 1976)
 
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_1.jpg
 
    VÅ© Đức Quảng (Phanxicô Xavie) (d. 26 Feb 2000)
 
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_2.jpg
 
    VÅ© Đức Quảng (Phanxicô Xavie) (d. 26 Feb 2000)
 
BiaMo_PheroLuongTou_1.jpg
BiaMo_PheroLuongTou_1.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Tợu, Phanxicô (d. 16 Jul 1986)
 
BiaMo_PheroLuongTou_2.jpg
BiaMo_PheroLuongTou_2.jpg
 
    LÆ°Æ¡ng Tợu, Phanxicô (d. 16 Jul 1986)
 
BiaMo_PheroNguyenDucKhanh.jpg
BiaMo_PheroNguyenDucKhanh.jpg
 
    Nguyá»…n Đức Khanh (Phêrô) (d. 29 Dec 1976)
 
BiaMo_TeresaDinhThiHop.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiHop.jpg
 
    Đinh Thị Hợp (chết) (d. 1943)
 
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_1.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_1.jpg
 
    Đinh Thị Luân (Têrêsa) (d. 28 Jan 2010)
 
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_2.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_2.jpg
 
    Đinh Thị Luân (Têrêsa) (d. 28 Jan 2010)
 
DinhThiTho_NghiLoc_2.jpg
DinhThiTho_NghiLoc_2.jpg
 
    Đinh Thị Thọ (Anna) (d. 7 Jul 1969)
 
DinhThiTho_NghiLoc_3.jpg
DinhThiTho_NghiLoc_3.jpg
 
    Đinh Thị Thọ (Anna) (d. 7 Jul 1969)
Đinh Văn Tiêu (d. 1960)
 
DinhThiTrieu_NghiLoc_2.jpg
DinhThiTrieu_NghiLoc_2.jpg
 
    Đinh Thị Triều (bà Biểu) (Anna) (d. 30 Nov 1998)
 
DinhThiYen_NghiLoc_2.jpg
DinhThiYen_NghiLoc_2.jpg
 
    Đinh Thị Yên (con) (d. 24 Nov 2004)
 
DinhThiYen_NghiLoc_3.jpg
DinhThiYen_NghiLoc_3.jpg
 
    Đinh Thị Yên (con) (d. 24 Nov 2004)
 

1 2 Next»