Headstones


Matches 51 to 100 of 126     » Thumbnails Only    » Slide Show

    «Prev 1 2 3 Next»

 #   Thumb   Description   Cemetery   Status   Linked to 
51
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
52
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhThaiHieu_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
53
BiaMo_PhanxicoXavieDinhTich.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieDinhTich.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
54
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
55
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieNguyenVinhThiet_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
56
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_1.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
57
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_2.jpg
BiaMo_PhanxicoXavieVuDucQuang_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
58
BiaMo_PheroLuongTou_1.jpg
BiaMo_PheroLuongTou_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
59
BiaMo_PheroLuongTou_2.jpg
BiaMo_PheroLuongTou_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
60
BiaMo_PheroNguyenDucKhanh.jpg
BiaMo_PheroNguyenDucKhanh.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
61
BiaMo_TeresaDinhThiHop.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiHop.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
62
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_1.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
63
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_2.jpg
BiaMo_TeresaDinhThiLuan_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
64
BiaMo_TranThiNgan_1.jpg
BiaMo_TranThiNgan_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
65
BiaMo_TranThiNgan_2.jpg
BiaMo_TranThiNgan_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
66
BiaMo_TranThiNgan_3.jpg
BiaMo_TranThiNgan_3.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (1)    
67
DangThiTich_BenTre_2.jpg
DangThiTich_BenTre_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (xung quanh nhà Từ Đường)    
68
DinhThiTho_NghiLoc_2.jpg
DinhThiTho_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
69
DinhThiTho_NghiLoc_3.jpg
DinhThiTho_NghiLoc_3.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
70
DinhThiTrieu_NghiLoc_2.jpg
DinhThiTrieu_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
71
DinhThiYen_NghiLoc_2.jpg
DinhThiYen_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
72
DinhThiYen_NghiLoc_3.jpg
DinhThiYen_NghiLoc_3.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
73
DinhTy_NghiLoc_2.jpg
DinhTy_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
74
DinhTy_NghiLoc_3.jpg
DinhTy_NghiLoc_3.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
75
DinhVanTieu_NghiLoc_2.jpg
DinhVanTieu_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
76
DinhYen-DinhTieu_NghiLoc_1.jpg
DinhYen-DinhTieu_NghiLoc_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
77
DinhYen-DinhTieu_NghiLoc_2.jpg
DinhYen-DinhTieu_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
78
DoanThiTam-BenTre_01.jpg
DoanThiTam-BenTre_01.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (2)    
79
DoanThiTam-BenTre_02.jpg
DoanThiTam-BenTre_02.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (2)    
80
DoTanTong_1.jpg
DoTanTong_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
81
DoTanTong_2.jpg
DoTanTong_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
82
DoTanTong_3.jpg
DoTanTong_3.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
83
DoTanTrong-Qui_LongTri_1.jpg
DoTanTrong-Qui_LongTri_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
84
DoThiXinh_1.jpg
DoThiXinh_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
85
DoThiXinh_2.jpg
DoThiXinh_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
86
HuynhThiGioi-LongTri_1.jpg
HuynhThiGioi-LongTri_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Đỗ    
87
HuynhThiKiem-BenTre_1.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_1.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (xung quanh nhà Từ Đường)    
88
HuynhThiKiem-BenTre_2.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (xung quanh nhà Từ Đường)    
89
HuynhThiKiem-BenTre_3.jpg
HuynhThiKiem-BenTre_3.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (xung quanh nhà Từ Đường)    
90
NgoThiPhuong_NghiLoc_1.jpg
NgoThiPhuong_NghiLoc_1.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
91
NgoThiPhuong_NghiLoc_2.jpg
NgoThiPhuong_NghiLoc_2.jpg
 
NghÄ©a Trang Giáo Xứ Vinh Châu    
92
NguyenDuyHiep-No.jpg
NguyenDuyHiep-No.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (xung quanh nhà Từ Đường)    
93
NguyenNgocDinh-BenTre_01.jpg
NguyenNgocDinh-BenTre_01.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (2)    
94
NguyenNgocDinh-BenTre_02.jpg
NguyenNgocDinh-BenTre_02.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (2)    
95
NguyenNgocGam-BenTre_01.jpg
NguyenNgocGam-BenTre_01.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (2)    
96
NguyenNgocGam-BenTre_02.jpg
NguyenNgocGam-BenTre_02.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (2)    
97
NguyenNgocLong-BenTre_01.jpg
NguyenNgocLong-BenTre_01.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (2)    
98
NguyenNgocLong-BenTre_02.jpg
NguyenNgocLong-BenTre_02.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (2)    
99
NguyenNgocTam_BenTre.jpg
NguyenNgocTam_BenTre.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (xung quanh nhà Từ Đường)    
100
NguyenThanhLiem-BenTre_2.jpg
NguyenThanhLiem-BenTre_2.jpg
 
Khu má»™ giòng họ Nguyá»…n (xung quanh nhà Từ Đường)    

    «Prev 1 2 3 Next»